تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم به صورت استاندارد با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند. بجز تلرانس قطر داخلي بيرينگ‌ها با رينگ داخلي بيرون زده كه داراي تلرانس JS7 مي‌باشد. (جدول زير)
 مقادير تلرانس‌هاي نرمال مطابق استاندارد ISO 492:2002