تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

رولرهاي بادامكي دو رديفه به صورت استاندارد با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌‌شوند، بجز تلرانس قطر رينگ خارجي با سطح قوسي كه تلرانسي دو برابر نرمال دارد.
 مقادير تلرانس‌ها مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده.