تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با شيار جازني ساچمه با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند. اين تلرانس‌ها مطابق با استاندارد ISO 492:2002 بوده است.