:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تعيين بار وارده بر بيرينگ هاي جفت شده

تعيين بار وارده بر بيرينگ هاي جفت شده

 اگر رولربيرينگ‌هاي مخروطي جفت شده به صورت پشت به پشت و جلو به جلو با بيرينگ سومي در چيدمان بكار برده شوند چيدمان از نظر استاتيكي نامعين خواهد بود. در اين شرايط لازم است ابتدا بار شعاعي Fr وارده بر بيرينگ‌هاي جفت شده تعيين شود.


بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت جلو به جلو
 براي بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت جلو به جلو مي‌توان فرض كرد كه بار شعاعي در مركز هندسي بيرينگ‌هاي جفت شده وارد مي شود زيرا فاصله بين مراكز فشار دو بيرينگ در مقايسه با فاصله بين مراكز هندسي بيرينگ‌هاي جفت شده و بيرينگ ديگر، كوچك است. در اين شرايط مي‌توان چيدمان بيرينگ را از نظر  استاتيكي معين فرض نمود.شكل  زير


 

بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت به پشت
 در مجموعه بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت به پشت، فاصله بين مراكز فشار در بيرينگ جفت شده در مقايسه با فاصله L بين مراكز هندسي بيرينگ‌هاي جفت شده و بيرينگ ديگر بزرگ است. در اين شرايط لازم است ميزان بار وارده بر مجموعه بيرينگ‌ها و فاصله a1 نقطه اثر بار را تعيين نمود. مقدار بار شعاعي را مي‌توان از رابطه زير به دست آورد.شكل

 


 Fr=(L1/L-a1 ) Kr
كه در آن
Fr= بار شعاعي وارده بر بيرينگ‌هاي جفت شده ، KN
Kr= بار شعاعي وارد بر شفت، KN
L= فاصله بين مراكز هندسي دو موقعيت بيرينگ، mm
L1= فاصله بين مركز بيرينگ واقع در موقعيت I تا نقطه اثر نيروي K ، mm
a= فاصله بين مراكز فشار بيرينگ‌ها
A1= فاصله بين مركز هندسي بيرينگ‌هاي جفت شده و بار شعاعي Fr ، mm
فاصله a را مي‌توان با استفاده از دياگرام زير تعيين نمود. فاصله بين مراكز فشار a و فاكتور محاسباتي Y2 در بيرينگ‌ها آورده شده‌اند.