:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تعيين بار محوري براي بيرينگ هاي تكي يا جفتي پشت سر هم

تعيين بار محوري براي بيرينگ هاي تكي يا جفتي پشت سر هم

تعيين بار محوري براي بيرينگ‌هاي تكي يا جفتي پشت سر هم
 هنگامي كه رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه تحت بار شعاعي قرار مي‌گيرند، بار از يك سطح غلتش به سطح ديگر با زاويه‌اي نسبت به محور بيرينگ منتقل شود، لذا يك بار داخلي محوري در بيرينگ ايجاد مي‌شود. اين نيرو را بايد در محاسبات بار معادل بيرينگ، وقتي كه دو بيرينگ تكي يا بيرينگ‌ها جفت شده سر هم در چيدمان استفاده شده‌اند، در نظر گرفت.

 

 

معادلات براي چيدمان‌ها و شرايط بارگذاري مختلف آورده شده‌اند. معادلات فقط در شرايطي كه دو بيرينگ نسبت به هم تنظيم شده‌اند و لقي صفر است صحيح مي‌باشند(بدون پيش بار). در چيدمان‌هاي نشان داده شده بيرينگ A تحت بار FRaو FRb هميشه مثبت در نظر گرفته مي‌شوند، حتي اگر در جهت خلاف جهت نشان داده شده در شكل وارد شوند. بار شعاعي بوده و بر مركز فشار بيرينگ (كه موقعيت آن در بيرينگ‌ها آورده شده است) وارد مي‌شود.
علاوه بر بارهاي فوق بار محوري خارجي Ka نيز به شفت يا نشيمنگاه وارد مي‌شود. وضعيت‌هاي 1c و 2c براي شرايط ka=o نيز صحيح مي‌باشند. مقادير ضريب Y در جداول بيرينگ‌ها آورده شده‌اند.