:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تعيين بار محوري براي بيرينگ هاي تكي يا جفتي پشت سر هم

تعيين بار محوري براي بيرينگ هاي تكي يا جفتي پشت سر هم

هنگامي كه بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه تحت بار شعاعي قرار مي‌گيرند، بار از يك سطح غلتش به سطح ديگر با زاويه‌اي نسبت به محور بيرينگ جابه‌جا مي‌شود. بنابراين يك بار محوري داخلي در بيرينگ ايجاد مي‌شود. اين موضوع بايد در محاسبات بار معادل در چيدمان بيرينگ‌هايي كه شامل دو بيرينگ تكي و يا بيرينگ‌هاي جفتي به صورت پشت سر هم است، در نظر گرفته شود. اين روابط براي بيرينگ‌هايي كه نسبت به هم تنظيم شده‌اند تا لقي صفر (و بدون هيچ پيش بار) داشته باشند، صحيح هستند . در چيدمان‌هاي نشان داده شده بيرينگ A تحت بار شعاعي FrA و بيرينگ B تحت بار شعاعيrB F مي‌باشد.rA F و FrB همواره مثبت در نظر گرفته مي‌شود حتي اگر در خلاف جهت نشان داده شده در شكل اعمال شوند. بار شعاعي در مركز فشار بيرينگ‌ها (فاصله a كه در جداول بيرينگ‌ها آورده شده است) وارد مي‌شود .                                                             
 

متغير R
متغير R در جدول 4 اثر شرايط تماس در داخل بيرينگ‌ها را در معادلات وارد مي‌كند.

 

نمودار مقادير R ، تابعي از ka/C بوده. ‌Ka بار محوري وارده بر شفت يا نشيمنگاه و C ظرفيت اسمي حمل بار ديناميكي بيرينگي است كه بايد بار محوري را تحمل كند براي ka=0 از R=1 استفاده كنيد.