:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تعیین ابعاد بیرینگ با استفاده از ظرفیت حمل بار استاتیکی بیرینگ

 

تعیین ابعاد بیرینگ با استفاده از ظرفیت حمل بار استاتیکی بیرینگ

وقتی یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد، ابعاد بیرینگ به جای معادلة عمر باید بر اساس ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی co  تعیین شوند.
• بیرینگ ثابت بوده و به طور پیوسته و ناپیوسته تحت بار (شوک) قرار می‌گیرد.
• بیرینگ تحت بار به آرامی نوسان می‌کند یا خود را همراستا با شفت و نشیمنگاه می‌کند.
• بیرنگ با سرعت کم (n<10r/min) تحت بار دوران می‌کند و لازم است عمر کوتاهی داشته باشد (معادلة عمر در این حالت برای بار معادل P مقدار ظرفیت حمل بار دینامیکیco   موردنیاز کوچکی را به دست می‌دهد به طوری که بیرینگ انتخابی بر این اساس در عمل تحت بار خیلی زیادی قرار می‌گیرد).
• بیرینگ تحت دوران، علاوه بر تحمل بارهای نرمال باید بارهای شوک سنگین را نیز تحمل کند.


در تمامی موارد بالا بار مجاز بیرینگ را خستگی تعیین نکرده و تغییر شکل دائمی سطوح غلتش تحت بار، تعیین کننده می‌باشند. بارهای وارده بر بیرنگ ثابت یا بیرینگی که به آرامی نوسان می‌کند و بارهای شوک وارده بر بیرینگ متحرک باعث ایجاد سطوح تخت بر روی اجزای غلتنده یا فرورفتگی در سطح غلتش رینگ‌ها می‌شوند. فرورفتگی‌ها بر روی رینگ‌ها ممکن است توزیع نامنظم داشته و یا به طور منظم با فواصل مساوی با فاصله بین اجزای غلتنده ایجاد شوند. اگر بار در طی چندین دوران وارد شود فرورفتگی‌ها در کل سطوح غلتش رینگ‌ها ایجاد می‌شوند. تغییر شکل دائم در بیرینگ‌ها باعث ایجاد ارتعاش، سروصدا و افزایش اصطکاک در بیرینگ می‌شود. همچنین ممکن است لقی داخلی افزایش یافته و انطباقات بیرینگ نیز تغییر کند.
تأثیر تغییرات فوق بر عملکرد بیرینگ‌ها بستگی به شرایط و نیازهای یک کاربرد خاص دارد. بنابراین اگر یکی از شرایط زیر موردنیاز است باید با انتخاب یک بیرینگ با ظرفیت حمل بار استاتیکی بالا از تغییر شکل دائم در بیرینگ جلوگیری کرده و یا این تغییر شکل‌ها را در محدوده قابل قبولی نگه داشت.


• قابلیت اطمینان
• عملکرد بدون سروصدا (برای مثال در موتورهای الکتریکی)
• عملکرد بدون ارتعاش (برای مثال در ماشین‌های ابزار)
• گشتاور اصطکاک ثابت (برای مثال در تجهیزات اندازه‌گیری و آزمایشگاهی)
• گشتاور راه‌اندازی کم تحت بار (برای مثال در جرثقیل‌ها)