:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تعویض کامل گریس

تعویض کامل گریس

پس از چند بار تزریق گریس و یا در صورت طولانی بودن زمان روانکاری مجدد بیرینگ (طولانی‌تر از شش ماه) گیریس باید به طور کامل تعویض شود.
پر کردن بیریگ با گریس جدید باید مطابق شرایط گفته شده بخش تزریق گریس تازه انجام گیرد.
برای تعویض گریس باید نشیمنگاه به سادگی قابل دسترسی باشد و بتوان آن را باز کرد. قسمت بالای نشیمنگاه‌های دو تکه و در پوش نشیمنگاه‌های یک پارچه به سادیگ قابل برداشتن بوده و می‌توان به بیرینگ دسترسی پیدا کرد. بعد از برداشتن  گریس استفاده شده،  ابتدا باید بیرینگ (بین اجزای غلتنده) را گریس کاری کرد. در هنگام روانکاری مجدد باید توجه شود که آلودگی به همراه گریس وارد بیرینگ و نشیمنگاه نشود و گریس نیز در معرض آلودگی قرار نگیرد. استفاده از دستکش‌های مقاومت به گریس برای جلویگری از ایجاد حساسیت پوست توصیه می‌شود.
وقتی دسترسی به نشیمنگاه مشکل است ولی امکانات تزریق و خروج ریس موجود می‌باشند می‌توان با چند بار پیاپی تزریق گریس از خارج شدن گریس قدیمی و جایگزینی آن با گریس جدید اطمینان پردا کرد. البته این روش در سرعت‌های بالا به علت کف کردن گریس اضافی باعث افزایش دمای بیرینگ می‌شود.