تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تعويض روغن

تعويض روغن

دوره زماني لازم براي تعويض روغن به شرايط كاركرد و مقدار روغن بستگي دارد.
در روانكاري با حمام روغن در صورتي كه دماي كاركرد از C ْ 50 بيشتر نبوده و خطر آلودگي كم‌باشد تعويض ساليانه كافي است. در دماي بالا نياز به تعويض‌هاي مكرر مي‌باشد. براي مثال در دماي كاركرد حدود C ْ 100 روغن بايد هر سه ماه يك بار تعويض شود. در شرايط كاركرد سخت نيز لامز است روغن را در فواصل زماني كم تعويض كرد.
در روانكاري با سيستم چرخش روغن فاصله زماني بين دو تعوي به زمان چرخش كامل روغن وبه خنك كردن روغن (در صورت وجود) بستگي دارد. فاصله زماني تعويض روغن با  آزمايش و بازرسي مداوم شرايط روغن براي بررسي آلدگي‌ها و اكسيد شدن تعيين مي‌شود. روش مشابه براي روانكاري با جت روغن به كار مي‌رود. در روش مخلوط هوا و روغن، روغن فقط يكبار از بيرينگ عبور كرده و ديگر استفاده نمي‌شود