:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تصحيح دوره هاي روانكاري مجدد با شرايط كاركرد و نوع بيرينگ

تصحيح دوره هاي روانكاري مجدد با شرايط كاركرد و نوع بيرينگ

به منظور در نظر گرفتن افزايش سرعت پير شدن گريس با افزايش دما، توصيه مي‌شود كه به ازاي هر C ْ 15 دماي كاركرد بالاتر  از C ْ 70 مقدار دوره روانكاري مجدد محاسبه شده از نمودار زير نصف شود. البته دماي كاركرد نبايد از حد بالاي عملكرد گريس (HTPL) بيشتر شود.
دوره روانكاري مجددtf   را مي‌توان براي دماي كم‌تر از Cْ 70 طولاني‌تر كرد به شرطي كه دما  به حد دماي پايين عملكرد (LTPL ) نزديك نباشد. كل ضريب افزايش دوره روانكاري مجدد tf  نبايد از دو برابر بيشتر باشد (به عبارت ديگر زمان محاسبه شده از نمودار زير را حداكثر مي‌توان 2 برابر كرد)، براي بيرينگ‌هاي بدون قفسه (پر ساچمه) و رولربيرينگ‌هاي كف گرد نبايد مقادير tfبه دست آمده از نمودار زير را  افزايش داد.
دوره‌هاي زماني روانكاري مجدد بيشتر از 30000 ساعت نيز توصيه نمي‌شود.
در بيشتر كاربردها وقتي دماي رينگ بيشتر از C ْ 100 است يك محدوديت در استفاده از گريس معمولي ايجاد مي‌شود. در دماي بالاتر از اين درجه حرارت بايد از گريس‌هاي خاص استفاده شود در اين شرايط بايد پايداري و مقاومت آب‌بندها به دما نيز در نظر گرفته  شوند.

شفت‌هاي عمودي
براي بيرينگ‌ها بر روي شفت‌هاي عمودي مقادير دوره‌هاي روانكاري محاسبه شده از نمودار زير بايد نصف شوند. در اين كاربردها استفاده از آب‌بند و يا حفاظ فلزي مناسب براي جلوگيري از خروج گريس الزامي است.

ارتعاشات
ارتعاش متوسط تأثير منفي بر عمر گريس ندارد. اما ارتعاش زياد و شوك نظير ارتعاشات در سرنده‌هاي ارتعاشي (Vibrating Screen) باعث كف كردن (Churning) گريس مي‌شوند در اين شرايط دوره روانكاري مجدد بايد كاهش داده شود. اگر گريس خيلي نرم شود بايد از گريس با پايداري مكانيكي بهتر نظير گريس SKF LGHB2 يا گريس با غلظت بيشتر تا NLGI3 استفاده كرد.

دوران رينگ خارجي
محاسبه ضريب سرعت A در كاربردهايي كه رينگ خارجي دوران مي‌كند. متفاوت است. در اين كاربردها بايد از قطر خارجي D به جاي dm  استفاده كرد. در اين شرايط استفاده از يك سيستم آب‌بندي مناسب براي جلوگيري از خروج گريس الزامي است.
در شرايط سرعت بالاي دوران رينگ خارجي (براي مثال بيشتر از 40% سرعت مرجع در جداول بيرينگ‌ها)، گريس با تمايل كم به بيرون دهي روغن بايد انتخاب شود.
براي رولربيرينگ‌هاي كروي كف‌گرد كه در انتهاي واشر نشيمنگاه دوران مي‌كند روانكاري با روغن توصيه مي‌شود.

آلودگي
در شرايط وجود آلودگي، روانكاري با دوره‌هاي كم‌تر از مقدار محاسبه شده باعث كاهش اثرات ذرات آلوده‌كننده و در نتيجه كاهش اثرات مخرب آن‌ها مي‌شود. وجود سيالات آلوده كننده (نظير آب و سيالات فرآيندي)  نيز كاهش دوره روانكاري را الزامي مي‌كند. در شرايط آلودگي خيلي زياد روانكاري مداوم توصيه مي‌شود.

سرعت‌هاي خيلي كم
بيرينگ‌ها تحت بار سبك و سرعت‌هاي خيلي كم نياز به گريس با غلظت كم دارند ولي بيرينگ‌ها تحت بار سنگين و سرعت‌هاي كم  نياز به گريس با لزجت زياد و در صورت امكان خواص EP بسيار خوبدارند.
افزودني‌هاي جامد نظير گرافيت و دي سولفيد موليبدن ( mos2) را مي‌توان در ضريب‌هاي سرعت  A<20000 استفاده نمود. انتخاب نوع و مقدار گريس در كاربردها با سرعت كم بسيار با اهميت مي‌باشد.

سرعت‌هاي بالا
دوره روانكاري مجدد براي بيرينگ‌ها با سرعت بالاتر از ضريب سرعت A توصيه شده در جدول 1 فقط براي گريس خاص و يا بيرينگ‌ها خاص نظير بيرينگ‌ها مختلط به كار مي‌رود. در اين شرايط روش‌هاي روانكاري مداوم نظير سيستم چرخش روغن و روانكاري با مخلوط هوا و روغن مناسب هستند.

بارهاي خيلي سنگين
براي بيرينگ‌ها با ضريب سرعت  A>20000 و تحت بار با نسبت  c/p<4 دوره روانكاري مجدد بايد كاهش يابد.تحت اين شرايط بار، روانكاري مداوم با گريس يا حمام روغن توصيه مي‌شود.
براي كاربردهايي كه ضريب سرعت A<20000 بوده و نسبت بار c/p=1-2  مي‌باشد به بخش سرعت‌‌هاي خيلي كم  مراجعه كنيد. براي سرعت‌‌هاي زياد و بارسنگين روانكاري به روش چرخش روغن سيستم خنك‌كننده توصيه مي‌شود.

بارهاي خيلي سبك
براي بارهاي سبك (50 تاc/p=30 ) دوره روانكاري مجدد را مي‌توان در بيشتر موارد افزايش داد. براي عملكرد رضايت‌بخش، هر بيرينگ بايد تحت بار حداقلي باشد كه در بخش مربوط به هر نوع بيرينگ خاص مقدار آن  آورده شده است.

عدم همراستايي
عدم همراستايي ثابت در محدوده مجاز در رولربيرينگ‌ها كروي،  بيرينگ‌هاي خود تنظيم و رولربيرينگ‌هاي توريدال اثر منفي بر عمر گريس ندارد.


بيرينگ‌هاي بزرگ
براي تعيين دوره روانكاري بيرينگ‌ها بزرگ (d>300mm) كه در ماشين آلات حساس صنايع فرآيندي به كار مي‌روند يك روش فعالانه توصيه مي‌شود. در اين موارد توصيه مي‌شود كه در ابتدا از دوره‌هاي روانكاري مجدد كوتاه استفاده مي‌شود و مقدار گريس توصيه شده براي روانكاري مجدد بخش «روش‌هاي روانكاري مجدد»  رعايت شود.
قبل از گريس كاري مجدد شكل ظاهري و درجه آلودگي ذرات جامد و آب در گري بايد بررسي شود. هم چنين آب‌بندها نيز بايد از نظر سايش، خرابي و نشتي بررسي كامل شوند. در صورتي كه شرايط گريس و اجزاي مربوطه مناسب تشخيص داده شوند مي‌توان دوره روانكاري مجدد را به تدريج افزايش داد مشابه روش فوق براي رولربيرينگ‌هاي كروي كف گرد، ماشين‌هاي نمونه، ماشين‌هاي توسعه داده شده با چگالي توان بالا (High-density Power) و كاربردهايي كه تجزيه كافي در آن‌ها موجود نيست، توصيه مي‌شود.

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي
دوره روانكاري مجدد از نموداربالا براي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي در شرايط زير صادق است.
• قفسه از نوع پلي‌آميد 6-6 تقويت شده با الياف شيشه مركز شده نسبت به رولرها با پسوند P در شماره فني بيرينگ
• قفسه از نوع برنجي ماشين‌كاري شده دو تكه مركز شده نسبت به رولرها با پسوند M در شماره فني بيرينگ براي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي با
• قفسه فولادي پرسكاري شده،‌مركز نسبت به رولرها، بدون پسوند در شماره فني بيرينگ‌ها با پسوند J يا
• قفسه برنجي ماشينكاري شده و مركز شده بيرينگ نسبت به رينگ داخلي يا خارجي با پسوند MB,MA ، ML يا MP كه با گريس روانكاري مي‌شوند نبايد در ضريب سرعت   A=n×dm=250000به كار برده شوند. براي اين شرايط روانكاري با روغن توصيه مي‌شود.