:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تزریق گریس تازه

تزریق گریس تازه

در صورتی که در یک چیدمان از بیرینگ‌ باید در ابتدا از گریس پر شود ولی فضای خالی در نشیمنگاه به صورت جزئی پر می‌شود. وابسته به روش تزریق گریس مقدار گریس اولیه توصیه شده بر حسب درصد فضای خالی در نشیمنگاه.
• 40% برای وقتی که تزریق از کنار بیرینگ انجام می‌گیرد (شکل1)

(شکل 1)


• 20% برای وقتی گریس از طریق سوراخ و شیار موجود بر روی رینگ‌های داخلی یا خارجی بیرینگ تزریق می‌شود (شکل زیر).
مقدار گریس مناسب برای تزریق گریس تازه از کناره بیرینگ از رابطه زیر به دست می‌آید.
Gp = 0,005 D B
و برای تزریق گریس تازه از طریق رنگ داخلی یا خارجی،
Gp = 0,002 D B
که در آن
Gp= مقدار گریس تازه که باید اضافه شود، g
D= قطر خارجی بیرینگ، mm
B= کل پهنای بیرینگ (برای بیرنگ‌های کف گرد ارتفاع H)، mm.
به منظور تزریق گریس توسط تنفگ گریس (Grease Gun) باید سوراخ مربوطه در نشیمنگاه تعبیه می‌شود. اگر از آب‌بند تماسی استفاده شود تا گریس اضافی از نشیمنگاه خارج شده و موجب افزایش دمای بیرینگ نشود (شکل1). سوراخ خروجی نشیمنگاه باید هنگام شستشو با آب فشار قوی کاملاً بسته شود.

 

خطر افزایش دما ناشی از گریس اضافی در اطراف بیرینگ در شرایطی که سرعت بالا می‌باشد، بسیار بیشتر است. در این شرایط توصیه می‌شود که از شیر فرار گریس (Grease Escape Hole) به جای سوراخ خروجی استفاده شود. شیر فرار گریس شامل یک دیسک می‌باشد که با شفت دوران می‌کند و با درپوش نشیمنگاه تشکیل یک شکاف باریک را می‌دهد (شکل زیر). گریس مصرف شده و اضافی به کمک دیسک و از طریق شکاف بین دیسک و نشیمنگاه از نشیمنگاه خارج می‌شوند.
برای اطمینان از رسیدن گریس تازه به بیرینگ و جایگزین شدن گریس قدیمی، گریس تازه باید در کنار رینگ خارجی (شکل های 1 و 4) و یا در شرایط بهتر در داخل بیرینگ تزریق شود. برای کمک به رواکاری بهتر در بعضی بیرینگ‌ها مانند رولربیرینگ کروی، شیار محیطی و سوراخ های روانکاری در رینگ خارجی یا داخلی تعبیه شده است (شکل‌های 2 و 5).

(شکل 2)

 

(شکل 4)      

 

(شکل 5)       

 


برای جایگزینی مؤثر گریس قدیمی، باید گریس جدید هنگام کار ماشین تزریق شود. در صورتی که ماشین در حال کار نمی‌باشد باید هنگام تزریق گریس بیرینگ چرخانده شود وقتی گریس از طریق رینگ داخلی یا خارجی وارد می‌شود گریسکاری مؤثر تر است و به گریس کم‌ترینسبت به گریسکاری از اطراف بیرینگ نیاز است. فرض بر این است که سوراخ‌ها ومسیرهای گریس کاری قبلاً هنگام گریس کاری اولیه پر شده اند. در غیر این صورت در اولین تزریق، گریس بیشتری لازم است تا شیارها و مسیرهای خالی را پر کند.
وقتی مسیر تزریق گریس طولانی است باید امکان پمپاژ گریس در دمای محیط بررسی و از رسیدن گریس به بیرینگ اطمینان حاصل شود.
وقتی فضای خالی نشیمنگاه تقریباً پر شد، حدود 75% فضای خالی آن، گریس باید به طور کامل تعویض شود وقتی روانکاری از کنار بیرینگ انجام می‌گیرد و در ابتدا 40% فضای خالی از گریس پر است. پس از پنج بار تزریق گریس تازه باید گریس به طور کامل تعویض شود. در شرایط گریس اولیه کم در فضای نشیمنگاه  و تزریق کم‌تر گریس و در حالت تزریق مستقیم از طریق رینگ داخلی و خارجی تعویض کامل گریس به ندرت در شرایط خاص لازم می‌شود.