تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تحریک ناشی از تغییر تعداد اجزای غلتنده تحت بار

تحریک ناشی از تغییر تعداد اجزای غلتنده تحت بار

وقتی بار شعاعی به یک بیرینگ وارد می‌شود تعداد اجزای غلتنده حمل کننده بار در حین کارکرد تغییر می‌کند. برای مثال 3-2-3-2 این پدیده موجب جابجایی در جهت بار شده که ارتعاش ناشی از آن اجتناب‌ناپذیر است. ولی می‌توان با اعمال پیش‌بار محوری و بارگذاری کلیه اجزای غلتنده آن را کاهش داد (برای رولربیرینگ استوانه‌ای امکان‌پذیر نیست).