:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تاثیر لقی و عدم همراستایی بر اصطکاک

 

تاثیر لقی و عدم همراستایی بر اصطکاک

تغییر لقی و یا عدم همراستایی در بیرینگ باعث تغییر ممان اصطکاکی می‌شود. روش توصیف شده در بالا با فرض لقی نرمال و بیرینگ همراستا شده است. اما افزایش دمای کارکرد یا افزایش سرعت باعث کاهش لقی بیرینگ و در نتیجه افزایش اصطکاک می‌شود. عدم همراستایی عموماً باعث افزایش اصطکاک می‌شود. ولی در بلبیرینگ‌های خودتنظیم، رولربیرینگ‌های کروی، رولربیرینگ‌های توریدال CARB و رولربیرینگ‌های کروی کف‌گرد، این افزایش اصطکاک ناشی از عدم همراستایی قابل صرف‌نظر کردن است.