تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تاثیر بیرینگ بر رفتار ارتعاشی کل یک سیستم

تاثیر بیرینگ بر رفتار ارتعاشی کل یک سیستم

در بیشتر کاربردها سفتی بیرینگ‌ها با سفتی دیگر اجزای سیستم هم مرتبه می‌باشد، بنابراین امکان کاهش ارتعاش در یک کاربرد با انتخاب صحیح بیرینگ (شامل پیش‌بار و لقی) و چیدمان، وجود دارد. سه روش برای کاهش ارتعاش پیشنهاد می‌شود.
• حذف عوامل تحریک کننده بحرانی در کاربرد
• میرا کردن ارتعاش جزء تحریک کننده بحرانی و اجزای تحت رزونانس
• تغییر سفتی سازه به منظور تغییر فرکانس بحرانی آن