:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تاثیر بار و لزجت روغن بر سرعت مرجع/سرعت مجاز

تاثیر بار و لزجت روغن بر سرعت مرجع/سرعت مجاز

وقتی بار و لزجت روانکار از مقادیر مرجع بیشتر باشند، اصطکاک افزایش یافته و بیرینگ دیگر نمی‌تواند در سرعت مرجع کار کند مگر این که افزایش دمای بیشتر، مجاز باشد. همچنین مقادیر لزجت کمتر اجازه عملکرد با سرعت بیشتر را می‌دهند.
تأثیر بار و لزجت سینماتیکی بر سرعت مرجع در نمودارهای زیر نشان داده شده است.
 

نمودار1: برای بلبیرینگ‌های شعاعی،

نمودار2:برای رولربیرینگ‌های شعاعی


نمودار3: برای بلبیرینگ‌های کف‌گرد


نمودار4: برای رولربیرینگ‌های کف‌گرد 

روانکاری با روغن
مقادیر ضرایب تصحیح برای روانکاری با روغن:
•  fP: برای اثرا بار معادل دینامیکی P و
•  fv: برای اثرات لزجت
از نمودارهای 1 تا 4 به عنوان تابعی از   p/coو قطر متوسط بیرینگ قابل محاسبه می‌باشند. در نمودارهای فوق:
p= بار معادل بیرینگ بر حسب kN
co=  ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی، kN
dm=  قطر متوسط بیرینگ dm=0.5(d+D)  ، mm
مقادیر لزجت در نمودارها بر حسب شماره فنی ISO نظیر ISO VG 32 می‌باشند که 32 نشان دهنده لزجت روغن در دمای  40oc است.
اگر دمای مرجع 70oc  ثابت در نظر گرفته شود، سرعت مجاز از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
 Npem=nr fp fv
که در آن:
 Npem= سرعت مجاز بیرینگ، r/min
 nr= سرعت مرجع، r/min
fp=  ضریب تصحیح برای بار P بیرینگ
fv=  ضریب تصحیح برای لزجت روغن


روانکاری با گریس
نمودارها برای روانکاری با گریس نیز صادق می‌باشند. هر چند که سرعت‌های مرجع برای روانکاری با گریس بر اساس لزجت روغن پایه VG 150 می‌باشند اما برای محدوده لزجت ISO VG 100-ISO VG 200 نیز می‌توانند استفاده شوند. برای لزجت‌های دیگر، مقادیر fv  برای لزجت روغن پایه در40oc  ، گریس انتخابی باید به fv  برای روغن پایه ISO VG 150 تقسیم شود تا مقدار نهایی  fv محاسبه شود.
 nperm = nr fP (fν actual base oil viscosity)/(fν base oil viscosity ISO VG 150)
 


مثال 1
یک بلبیرینگ شیار عمیق 6210 کلاس اکسپلورر تحت بار  p=0.24co بوده و به روش حمام روغن روانکاری می‌شود. روانکار مور استفاده در دمای40oc   لزجت 68mm2/s  دارد. سرعت مجاز برای کاربرد فوق چه قدر است؟
برای بلبیرینگ 6210، از نمودار 1 با dm=0.5(50+90)=70mm  p/co=0.24و fv=0.85  مقدار fp=0.63 ،   برای ISO VG 68 به دست می‌آید. سرعت مجاز برای دمای کارکرد70oc  ،npem   از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
 npem=15000×0.63×0.85=8030 r/minمثال 2
رولربیرینگ کروی 22222 E کلاس اکسپلورر تحت بار   p=0.15coبوده و با گریس روانکاری می‌شود. لزجت روغن پایه گریس در دمای   40ocبرابر 220mm2/s  است. سرعت مجاز در کاربرد فوق چه قدر است؟
برای بیرینگ 22222 E، بوده از نمودار زیر، dm=155mm  ،p/co=0.15  ،fp=0.53   است و با p/co=0.15  و ISO VG 220،   و برای ISO VG 150، fv ISO VG150 =0.87  به دست می‌آید.
سرعت مجاز برای دمای عملکرد   از را بطه زیر به دست می‌آید.

nperm = 3 000 × 0,53 × 0,83/0,87 = 1 520 r/min