تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بيرينگ ها و رولربيرينگ هاي مختلط،مجموعه بيرينگ هاي مختلط

بيرينگ ها و رولربيرينگ هاي مختلط،مجموعه بيرينگ هاي مختلط

بيرينگ هاي مختلط ديگر در ابعاد  مختلف به شرح زير نيز توليد مي شوند .
بلبيرينگ هاي مختلط تماس زاويه اي 
- رولر بيرينگ هاي مختلط استوانه اي
- مجموعه بيرينگ ها به همراه  نشيمنگاه