:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ ها بر روي غلاف

بيرينگ ها بر روي غلاف

بيرينگ هاي  CARB با رينگ داخلي مخروطي را مي توان بر روي شفت مستقيم يا پله دار  به كمك
- يك غلاف واسطه ( شكل زير) جداول  بيرينگ ها يا


-  يك غلاف بيرون كشيدني (شكل زير) (جداول بيرينگ ها) نصب كرد


 


-  غلاف  واسطه  اصلاح شده درطرح هاي E،L و TL نيزبراي  بيرينگهاي CARB موجود  مي باشند . طراحي سيستم  قفل كن درمهره هاي اين غلاف ها به صورتي است كه با قفسه  بيرينگ برخورد نكند .
- در غلاف هاي طرح E،  مهره قفل كن استاندارد KM با واشر قفل كن MB بامهره KMFE (الف) ومهره قفل كن استاندارد  HM30 با مهره HME30 (ب) با فرورفتگي درقطر خارجي جايگزين شده اند (ب)

(الف) 

 

(ب)


- درغلاف هاي طرح L مهره طرح KM وواشر قفل كن طرح MB بامهره  KML و واشر قفل كن MBL كه ارتفاع مقطع  كم تري  مي دارند جايگزين شده اند (ج)

(ج)


- در غلاف هاي  طرح TL ،مهره قفل كن  استاندارد  طرح HM…T با واشر طرح MB با مهره HM30 وواشر MS30 با ارتفاع سطح  مقطع  كم تر  جايگزين شده است(د).

(د)