شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

بيرينگ ها بر روي غلاف

بيرينگ ها بر روي غلاف

رولر بيرينگ هاي كروي با رينگ داخلي مخروطي را مي توان  بر روي شفت استوانه اي  با يا بدون پله نصب كرد . براي  اين منظور از غلاف هاي زير استفاده مي شود .
 -غلاف واسطه (شكل زير)
 -غلاف بيرون كشيدني (شكل)


 غلاف ها نصب وبيرون آوردن بيرينگ ها را ساده ميكنند .
 هنگامي كه بيرينگ هاي آب بند  بر روي   غلاف واسطه نصب مي شوند بايد لبه آب بند  از صدمه  ديدن توسط مهره محافظت شود، براي اين منظور مي توان
- از غلاف واسطه  طرح E استفاده كرد (بخش «غلاف هاي واسطه ») و يا
- يك رينگ مياني  بين بيرينگ وواشر قفل كن قرار داد (شكل ).