:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ ها بر روي غلاف

بيرينگ ها بر روي غلاف

رولر بيرينگ هاي كروي با رينگ داخلي مخروطي را مي توان  بر روي شفت استوانه اي  با يا بدون پله نصب كرد . براي  اين منظور از غلاف هاي زير استفاده مي شود .
 -غلاف واسطه (شكل زير)
 -غلاف بيرون كشيدني (شكل)


 غلاف ها نصب وبيرون آوردن بيرينگ ها را ساده ميكنند .
 هنگامي كه بيرينگ هاي آب بند  بر روي   غلاف واسطه نصب مي شوند بايد لبه آب بند  از صدمه  ديدن توسط مهره محافظت شود، براي اين منظور مي توان
- از غلاف واسطه  طرح E استفاده كرد (بخش «غلاف هاي واسطه ») و يا
- يك رينگ مياني  بين بيرينگ وواشر قفل كن قرار داد (شكل ).