:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ ها بر روي غلاف

بيرينگ ها بر روي غلاف

براي نصب بيرينگ با رينگ داخلي مخروطي بر روي شفت استوانه‌اي مي‌توان از غلاف واسطه يا غلاف بيرون كشيدني استفاده كرد. اين روش باعث سادگي چيدمان و نصب و بيرون آوردن بيرينگ‌ها مي‌شود.
غلاف‌هاي واسطه( شكل 1 شكل 2) بيشتر از غلاف‌هاي بيرون كشيدني بكار مي‌روند زيرا نياز به مهار محوري بر روي شفت ندارند. به همين علت در جداول بيرينگ‌ها فقط بيرينگ‌ها بر روي غلاف واسطه آورده شده‌اند. شكل3

(شكل 1)

 

(شكل 2)

 

(شكل 3)


غلاف‌هاي واسطه داراي شيار بوده و به صورت كامل با مهره و واشر قفل كن ارائه مي‌شوند. براي بيرينگ‌هاي آب‌بند شده، غلاف واسطه با واشر قفل كن خاصي ارائه مي‌شوند تا از صدمه ديدن آب‌بند جلوگيري شود. اين غلاف‌ها با پسوند C در شماره فني خود مشخص مي‌شوند.