:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ ها براي كاربرد هاي ارتعاشي

بيرينگ ها براي كاربرد هاي ارتعاشي

در كاربردهاي ارتعاشي نظير سرندهاي ارتعاشي يا تحريك كننده‌ها (Exciters ) شتاب ناشي از ارتعاش به قفسه و رولرها القاء مي‌شود. اين موضوع لازم است در طراحي بيرينگ در نظر گرفته شود. رولربيرينگ هاي كروي براي كاربردهاي ارتعاشي مي‌تواند در مقابل اين شتاب‌هاي نسبتاً بالا مقاومت كنند. مقدار شتاب مجاز به روانكار و نوع شتاب (دوراني يا خطي) بستگي دارد.

شتاب دوراني
رينگ خارجي بيرينگ تحت بار دوراني و يك ميدان شتاب دوراني قرار مي‌گيرد. در اين شرايط بار متغير بر روي قفسه از طريق رولرها اعمال مي‌شود. مثال‌هايي از اين نوع كاربرد سرندهاي ارتعاشي و چرخنده‌هاي خورشيدي مي‌باشند. ماشين آلات راه‌‌سازي نظير جاده صاف كن‌ها (Road Rollers ) تحت تركيبي از شتاب‌هاي خطي و دوراني مي‌باشند.


مقادير مجاز شتاب دوراني در بيرينگ‌ها آورده شده و براي روانكاري با روغن صحيح مي‌باشند. مقادير بر حسب g بيان شده‌اند و براي مثال 28g نشان دهنده شتاب 28×9.81=275 m/s2 است.

 

شتاب خطي
در اين شرايط بيرينگ تحت بار ضربه‌اي و در نتيجه شتاب خطي مي‌باشد. در اين حالت رولرهاي بدون بار به قفسه ضربه وارد مي‌كنند. يك مثال از شتاب خطي هنگامي است كه چرخ واگن قطار از محل اتصال ريل‌ها عبور مي‌كند. يك مثال بهتر حركت جاده صاف كن بر روي يك سطح نسبتاً سخت است.شكل


مقادير مجاز شتاب خطي در بيرينگ آورده شده‌اند كه براي روانكاري با روغن صحيح مي‌باشند. مقادير بر حسب g مي‌باشند و براي مثال 90g شتابي معادل 90×9.81=883m/s2 است. 


 

طرح بيرنگ ها
رولربيرينگ هاي كروي براي كاربرد هاي ارتعاشي داراي ابعاد و مشخصات مشابه با بيرينگ هاي سري 233 مي باشند ولي لقي داخلي آنهابه صورت استاندارد C4 است. اين بيرنگ ها با رينگ داخلي استوانه اي ومخروطي موجود مي باشند . براي روانكاري موثر،بيرينگ ها داراي شيار محيطي وسه سوراخ روانكاري دررينگ خارجي مي باشند .
رولر بيرينگ هاي كروي براي  كاربرد هاي ارتعاشي وابسته به ابعاد يكي از طرح هاي زير ساخته مي شوند.


طرح E/VA405 (بيرينگ ها با d≤65mm  )
دوقفسه نوع پنجره اي كه سختي سطحي شده اند با رينگ داخلي  بدون لبه ورينگ راهنما مركز شده نسبت به رينگ داخلي از مشخصه هاي اين بيرينگ ها مي باشند .

 

E/VA405 (بيرينگ ها باd>65mm  )
دوقفسه نوع پنجره اي كه سختي سطحي شده اند با رينگ داخلي  بدون لبه ورينگ راهنما مركز شده نسبت به قفسه ها(الف) از مشخصه هاي اين بيرينگ ها مي باشند.

(الف) 

 

طرح هاي EJA/VA405وCCJA/W33VA40
دو قفسه نوع پنجره اي كه سختي  سطحي  شده اند با طرح قفسه EJA(ب)ياطرح CCJA(ج)رينگ داخلي بدون لبه و رينگ راهنما مركز شده نسبت به رينگ  خارجي از مشخصه هاي اين بيرينگ مي باشند.

(ب)  

 

(ج)  

 

طرح هاي EJA/VA406وCCJA/W33VA406
سطح داخلي رينگ داخلي اين  بيرينگ ها با لايه اي  از PTFEپوشش  داده شده است. مشخصات اين بيرينگ ها مشابه طرح هاي VA405 است .بيرينگهاي فوق براي شفت از قطر 85mm تا 200mm موجود مي باشند وبراي استفاده در موقعيت شناور در كاربرد هاي ارتعاشي طراحي شده اند  تا از خوردگي ناشي از اصطكاك بين شفت و رينگ داخلي جلوگيري  كنند شفت نياز به عمليات حرارتي خاص يا پوشش ندارد .