:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ ها با شيار محيطي

بيرينگ ها با شيار محيطي

براي سادگي و صرفه‌جويي در مهار محوري بيرينگ در نشيمنگاه، بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با شيار جازني با شيار محيطي بر روي رينگ خارجي نيز توليد مي‌شوند. اين بيرينگ با پسوند N مشخص مي‌شوند.(شكل زير) خار فنري مناسب اين بيرينگ‌ها در جداول بيرينگ‌ها آورده شده و مي‌تواند به صورت جداگانه و يا از قبل نصب شده بر روي بيرينگ (پسوند NR ) سفارش شود. اين بيرينگ‌ها همچنين با حفاظ فلزي در طرف مقابل شيار و يا دو طرف بيرينگ نيز توليد مي‌شوند.