:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بيرينگ ها با رينگ داخلي بيرون زده

بيرينگ ها با رينگ داخلي بيرون زده

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم با رينگ داخلي بيرون زده براي كاربردهاي غير حساس كه در آنها از شفت معمولي استفاده مي‌شود، بكار مي‌روند. تلرانس خاص رينگ داخلي باعث سادگي نصب و در آوردن بيرينگ مي‌شود.
بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم با رينگ داخلي بيرون زده توسط پين يا پيچ بر روي شفت مهار مي‌شوند.(شكل زير) پيچ يا پين در سوراخ يك سمت رينگ داخلي قرار مي‌گيرد و از دوران رينگ داخلي نيز جلوگيري مي‌كند.


هنگامي كه از دو بلبيرينگ خود تنظيم با رينگ داخلي بيرون زده براي مهار شفت استفاده مي‌شوند، سوراخ مهار رينگ داخلي هر دو بيرينگ يا بايد به سمت داخل يا به سمت خارج باشند. در غير اين صورت شفت در جهت محوري فقط از يك سمت مهار مي‌شود. شكل زير