:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بیرینگ های INSOCOAT با پوشش رینگ خارجی

بیرینگ های INSOCOAT با پوشش رینگ خارجی

بیرینگ ها با پوشش عایق بر روی سطح رینگ خارجی بیرینگ بیشترین کاربرد را دارند این بیرینگ ها با پسوند  VL0241 در شماره فنی بیرینگ مشخص می شوند .
برای کاربردهایی که بیرینگ های کوچک تر از بیرینگ های موجود در جداول لازم است باید از بلبیرینگ های شیار عمیق مختلط استفاده کرد .