:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بيرينگ هاي مختلط با رينگ از جنس فولاد خاص و با پوشش هاي خاص

بيرينگ هاي مختلط با رينگ از جنس فولاد خاص و با پوشش هاي خاص

بيرينگ هاي مختلط به صورت استاندارد با رينگ ازجنس فولاد  بيرينگ ساخته مي شوند دماي پايداري اين فولاد در بلبيرينگ هاي شيار عميق 120oc+ ودر بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي150oc+ است . براي كاركرد مداوم  در دماي  بالاتر از دماي فوق استفاده از بيرينگ ها با رينگ هاي پايدار شده ابعادي  نظير ،‌
- تا دماي150oc+  پسوند  S0 ،‌يا
- تا دماي 200oc+ پسوند  S1
- توصيه مي شوند .
- بيرينگ هاي مختلط با رينگ از جنس  فولاد ضد زنگ سخت شونده عمقي با خواص خوب مقاوم  به خوردگي ،‌سايش وزنگ زدگي و مناسب براي دماي  بالا نيز  بنا به درخواست توليد مي شوند. اين بيرينگ ها را مي توان تا دماي كاركرد 300oc+  نيز استفاده كرد.
رينگ ها را مي توان  براي جلوگيري  از خوردگي  با روي  - كرم  يا كرم كم چگالي  (Thin Dense Chromium) پوشش داد پوشش هاي كم اصطكاك بر پايه  موليبدن رامي توان براي كاربرد هايي نظير گاز و خلاء بكار برد .