:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بیرینگ تحت بار های دینامیکی

 

بیرینگ تحت بار های دینامیکی

بارهای وارده بر بیرینگ را در صورتی که نیروهای خارجی (نظیر نیروهای ناشی از انتقال قدرت، نیروهای ناشی از کار انجام شده یا نیروهای اینرسی) مشخص باشند، می‌توان از قوانین مکانیک محاسبه نمود. در محاسبات برای سادگی شفت به صورت یک تیر صلب در نظر می‌شود که بر روی تکیه‌گاه‌های صلب و بدون خمش (Moment-free) قرار گرفته است. تغییر شکل الاستیک در بیرینگ، نشیمنگاه و بدنه ماشین و همچنین ممان‌های ایجاد شده در بیرینگ، ناشی از خمش شفت، در محاسبات منظور نمی‌شوند.
این ساده سازی‌ها به منظور محاسبه فوری نیروها به کمک یک ماشین حساب جیبی لازم می‌باشند. روش‌های استاندارد برای محاسبه بارهای اسمی و بارهای معادل وارده بر بیرینگ نیز بر اساس این فرضیات می‌باشند.