:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بيرينگ با شيار ثابت كننده

بيرينگ با شيار ثابت كننده

در بيشتر كاربردها از يك بيرينگ شعاعي به همراه يك بلبيرينگ چهار نقطه تماس استفاده مي‌شود و بلبيرينگ چهار نقطه تماس فقط براي تحمل بار محوري بكار مي‌رود. لذا بايد با لقي در نشيمنگاه نصب شود.در اين شرايط براي جلوگيري از چرخش رينگ خارجي، بيرينگ‌هاي با دو شيار ثابت كننده (پسوند N2 در شماره فني بيرينگ) كه به فاصله  180o بر روي رينگ خارجي قرار گرفته‌اند، توليد مي‌شوند.شكل زير