تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بيرون آوردن بيرينگ ها

بيرون آوردن بيرينگ ها

 در صورتي كه بيرين بعد از بيرون آوردن مجددا استفاده مي شود نيروي اعمال شده براي بيرون آوردن هرگز نبايد از طريق اجزاي غلتنده منتقل شود.
براي بيرينگ‌هاي تفكيك‌پذير رينگ‌ همراه با مجموعه اجزاي غلتنده و قفسه رامي‌توان مستقل از رينگ ديگر بيرون آورد. براي بيرينگ‌هاي تفكرك ناپذير ابتدا بايد رينگ لق زا از جاي خود بيرون كشيد و براي بيرون كشيدن رينگ با انطباق تداخلي ابزارهايي هك در اين بخش شرح داده مي‌شوند،‌به كار برد. انتخاب ابزار به نوع و اندازه بيرينگ و ميزان تداخل بستگي دارد.