:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرون آوردن بيرينگ ها

بيرون آوردن بيرينگ ها

 در صورتي كه بيرين بعد از بيرون آوردن مجددا استفاده مي شود نيروي اعمال شده براي بيرون آوردن هرگز نبايد از طريق اجزاي غلتنده منتقل شود.
براي بيرينگ‌هاي تفكيك‌پذير رينگ‌ همراه با مجموعه اجزاي غلتنده و قفسه رامي‌توان مستقل از رينگ ديگر بيرون آورد. براي بيرينگ‌هاي تفكرك ناپذير ابتدا بايد رينگ لق زا از جاي خود بيرون كشيد و براي بيرون كشيدن رينگ با انطباق تداخلي ابزارهايي هك در اين بخش شرح داده مي‌شوند،‌به كار برد. انتخاب ابزار به نوع و اندازه بيرينگ و ميزان تداخل بستگي دارد.