:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرون آوردن بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي

بيرون آوردن بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي

بيرينگ‌هاي كوچك و متوسط بر روي شفت مخروطي را مي‌توان با پولي كشي كه رينگ داخلي را گرفته است بيرون آورد (شكل زير). استفاده از پولي كش خود مركز كننده (Self-Centering) براي جلوگيري از صدمه ديدن شفت بهتر مي‌باشد. بيرينگ‌ها بر روي شفت‌هاي مخروطي، معمولاً خيلي سريع آزاد مي‌شوند لذا لازم است به روشي، نظير استفاده از مهره قفل كن، از افتادن آن‌ها جلوگيري كرد.
بيرون آوردن بيرينگ‌هاي بزرگ بر روي شفت‌هاي مخروطي به روش تزريق روغن بسيار ساده است. پس از تزريق روغن پرفشار بين  سطوح تماس بيرينگ از روي شفت جدا مي‌شود. لازم است به كمك يك مهره يا صفحه از حركت محوري بيرينگ و پرتاب آن جلوگير ي شود (شكل26). 

بيرون‌آوردن بيرينگ‌ها بر روي غلاف واسطه
بيرينگ‌هاي متوسط و كوچك را مي‌توان با ضربات چكش كه از طريق يك رينگ واسطه به بيرينگ وارد مي‌شود،  را بيرون آورد (شكل27). بايد توجه شود كه قبل از انجام اين كار بايد مهره غلاف كمي باز شده باشد.


بيرينگ‌هاي كوچك و متوسط بر روي شفت‌هاي پله دار را مي‌توان با ضربات چكش كه از طريق ي بوش به مهره از قبل شل شده غلاف واردمي‌شود، را بيرون آورد (شكل28).


بيرون آوردن بيرينگ‌هاي بزرگ بر روي غلاف واسطه به كمك مهره هيدروليكي بسيار ساده است. براي استفاده از اين روش بيرينگ بايد در مقابل يك پيشاني نصب شده باشد (شكل29). گر بوش داراي سوراخ و شيارهاي توزيع روغن باشد با روش تزريق روغن عمليات بيرون آوردن بسيار ساده خواهد شد.

ا

بيرون آوردن بيرينگ‌هاي بر روي غلاف بيرون كشيدني
هنگام بيرون آوردن بيرينگ‌ها بر روي غلاف بيرون كشيدني جزء قفل كن محوري (مهره قفل كن، درپوش و غيره) بايد برداشته شود.
بيرينگ‌هاي كوچك و متوسط را مي‌توان با استفاده از يك مهره قفل كن و آچار ضربه‌اي يا قلابدار بيرون (شكل30).


ابزار مناسب براي بيرون آوردن بيرينگ‌هاي بزرگ مهره‌ي هيدروليكي مي‌باشد اگر بخش رزوه شده غلاف از انتهاي شفت يا پله شفت بيرون زده شده باشد يك رينگ حمايت كننده با حداكثر ضخات ممكنه بايد در بوش قرارداد تا از واپيچش و خرابي رزوه هنگام سفت كردن مهره جلوگيري شود. توصيه مي‌شود كه پشت مهره هيدروليكي يك صفحه نگهدرنده نصب شود (شكل31) اين صفحه از پرتاب مهره و غلاف در صورت جداشدن ناگهاني غلاف از شفت جلوگيري مي‌كند.

غلاف‌هاي بيرون كشيدني براب بيرينگ‌هاي بزرگ معمولاً‌داراي سوراخ و شيارهاي توزيع روغن براي استفاده از روش تزريق روغن مي‌باشد. استفاده از روش تزريق روغن هنگام بيرون كشيدن بيرنگ‌هاي بزرگ باعث صرفه‌جويي در وقت مي‌شود.