:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بلبيرينگ هاي كف گرد

بلبيرينگ هاي كف گرد

بلبيرينگ هاي كف گرد يكطرفه
 بلبيرينگ هاي كف گرد يكطرفه داراي يك واشر شفت ، يك واشر نشيمنگاه و مجموعه قفسه و ساچمه ها مي باشند .اين بيرينگ ها تفكيك پذير بوده و واشر ها را مي توان مستقل از مجموعه ساچمه ها نصب كرد .
 بيرينگ هاي كوچك تر با واشر نشيمنگاه تخت و واشر نشيمنگاه كروي (شكل زير) موجود ميباشند .

بيرينگ ها با واشر نشيمنگاه كروي مي توانند بر روي واشر كروي ديگر نصب  شوند (شكل زير) به طوري كه بتوانند عدم همراستايي بين شفت ونشيمنگاه را تحمل كنند اين واشر هاي كروي را بايد به طور جداگانه سفارش  داد.


بلبيرينگ هاي كف گرد يكطرفه همان طور كه از نام آنها پيداست بار محوري را فقط  از يك جهت تحمل مي كنند و لذا  شفت را فقط  از يك  جهت مهار مي كنند اين بلبيرينگ ها نبايد تحت بار شعاعي قرار گيرند .

 


بلبيرينگ هاي  كف گرد  دو طرفه
بلبيرينگ هاي كف گرد دو طرفه داراي يك واشرشفت،‌دو واشر نشيمنگاه  و دو مجموعه ساچمه ها و قفسه مي باشند. اين بلبيرينگ ها تفكيك پذير بوده و به همين علت نصب آنها ساده  است اجزاي مختلف را ميتوان مستقل از هم نصب كرد . واشرهاي  نشيمنگاه ومجموعه  قفسه  وساچمه ها مشابه  بيرينگ هاي بلبيرينگ هاي كف گرد يكطرفه  مي باشند .
بيرينگ هاي كوچك با واشر  نشيمنگاه تخت  و كروي (شكل1) موجود  مي باشند بيرينگ ها با واشر نشيمنگاه كروي مي توانند بر روي واشر كروي ديگر قرار گيرند ( شكل2 ) به طوري كه مي توانند عدم همراستايي بين شفت و نشيمنگاه را تحمل  كنند .اين  واشرهاي كروي را بايد به طور جداگانه سفارش داد.

(شكل 1) 

 

(شكل 2) 


بلبيرينگ هاي كف گرد دو طرفه بار محوري را از دو جهت تحمل مي كنند و مي توانند شفت را از هر دو جهت محوري مهار كنند. اين بيرينگ ها نبايد تحت بار شعاعي قرار گيرند .