تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي يك رديفه

بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي يك رديفه

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه بار محوري را فقط در يك جهت تحمل مي‌كنند. اين بيرينگ‌ها عموماً نسبت به بيرينگ ديگر ي تنظيم مي‌شوند.