:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بررسی ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی

 

بررسی ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی

برای بیرینگ تحت بار دینامیکی، توصیه می‌شود که ظرفیت حمل بار استاتیکی، وقتی بار معادل استاتیکی Po  معلوم می‌باشد، از رابطه زیر بررسی شود.
So=Co/Po
اگر مقدار So  از مقدار توصیه شده (جدول 10) کمتر باشد، باید یک بیرینگ با ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی بیشتر انتخاب شود.