تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بالسکرو های دقیق در دسترس شامل

گام

   قطر شافت      

          بالسکرو دقیق    

5

12

FSW

10

 12

FSW

 5

 14

FSW 

8

14

FSW

10

 15

FSW

10

 20

FSW

20

 20

FSW

16

 16

FSW

 20

 25

FSW

 25

 25

FSW

 

 

دانلود
نوع FSW 12-5
 
نوع FSW 12-10
 
نوع FSW 14-5
 
نوع FSW 14-8
 
نوع FSW 15 -10
 
نوع FSW 20-10
 
نوع FSW 20-20
 
نوع FSW 16-16
 
نوع FSW 25-20
 
نوع FSW 25-25