:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار ها

 

بارهای ترکیبی


بار ترکیبی از یک بار محوری به همراه یک بار شعاعی تشکیل شده است که به طور همزمان عمل می‌کنند. توانایی حمل بار محوری یک بیرینگ توسط زاویه تماس α تعیین می‌شود. هر چه این زاویه بزرگ‌تر باشد بیرینگ برای حمل بار محوری مناسب‌تر است. یک معیار برای زاویه تماس فاکتور محاسباتی Y می‌باشد که با افزایش زاویه تماس کاهش پیدا می‌کند. مقادیر این فاکتور برای هر بیرینگ در جداول بیرینگ‌ها بر روی لوح فشرده همراه کتاب آورده شده است. ظرفیت حمل بار محوری یک بلبیرینگ شیار عمیق به طراحی داخلی و لقی داخلی آن بستگی دارد.
برای بارهای ترکیبی، بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه، دو ردیفه و رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه کاربرد زیادی دارند، ولی بلبیرینگ شیار عمیق و رولربیرینگ کروی نیز مناسب هستند (شکل زیر).

 

 

همچنین بلبیرینگ خودتنظیم، رولربیرینگ استوانه‌ای طرح NJ و NUP و رولربیرینگ استوانه‌ای طرح NU با رینگ زاویه‌دار HJ را می‌توان برای بارهای ترکیبی که در آنها مقدار بار محوری نسبتاً کم است، به کار برد. (شکل زیر) 
                                                               

 

بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه، رولربیرینگ مخروطی، رولربیرینگ استوانه‌ای طرح NJ، رولربیرینگ استوانه‌ای طرح NU به همراه رینگ زاویه‌دار HJ و رولربیرینگ کروی کف‌گرد بار محوری را فقط در یک جهت تحمل می‌کنند و برای بار محوری دو جهته باید به همراه یک بیرینگ دیگر به کار برده شوند. به همین علت، بلبیرینگ‌های یک ردیفه تماس زاویه‌ای در طرح چند منظوره برای نصب جفتی موجود می‌باشند، همچنین رولربیرینگ‌های مخروطی را نیز می‌توان به صورت جفتی استفاده کرد
وقتی مؤلفه بار محوری یک بار ترکیبی بزرگ باشد، ممکن است که از یک بیرینگ مجزا برای حمل بار محوری استفاده شود و بیرینگ دیگر بار شعاعی را تحمل کند. علاوه بر بیرینگ‌های کف‌گرد بعضی بیرینگ‌های شعاعی نظیر بلبیرینگ شیار عمیق یا بلبیرینگ چهار نقطه تماس برای این منظور مناسب می‌باشند (شکل زیر ). برای اطمینان از این که این بیرینگ تحت بار شعاعی قرار نمی‌گیرد، رینگ خارجی آن باید با لقی شعاعی در نشیمنگاه نصب شود.

 

 


بار خمشی (Moment Load)
وقتی باری به صورت خارج از مرکز به بیرینگ وارد شود، یک ممان خمشی ایجاد می‌کند. بیرینگ‌های دو ردیفه نظیر بلبیرینگ‌های شیار عمیق و تماس زاویه دو ردیفه می‌توانند ممان خمشی را تحمل کنند ولی بلبیرینگ‌های تماس زاویه و رولربیرینگ‌های مخروطی یک ردیفه به صورت جفتی جلو به جلو یا طرح بهتر پشت به پشت، برای این منظور مناسب‌تر می‌باشند (شکل زیر ).


    
                                   

 

صفحات زیر مجموعه