:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار های دینامیکی وارده بر بیرینگ و عمر

 

ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی، C در محاسبات بیرینگ‌های تحت تنش دینامیکی و یا به عبارت دیگر بیرینگ‌های دورانی تحت بار، به کار می‌رود و بنا بر تعریف عبارت است از باری که عمر اسمی معادل 1000000 دور را به دست می‌دهد. (مطابق استاندارد ISO 281:1990) مقدار و جهت بار ثابت فرض شده و برای بیرینگ‌های شعاعی بار خالص شعاعی و برای بیرینگ‌های کف‌گرد بار خالص محوری و مرکزی، در نظر گرفته می‌شود.
ظرفیت‌های اسمی حمل بار دینامیکی بیرینگ‌ها مطابق با روش ارائه شده در استاندارد ISO 281:1990 تعیین می‌شود. مقادیر آورده شده در جداول برای فولاد بیرینگ کروم‌دار، عملیات حرارتی شده به منظور دستیابی به حداقل سختی 58 HRC و کارکرد تحت شرایط طبیعی صادق می‌باشند.
عمر یک بیرینگ غلتشی عبارت است از:
• تعداد دوران‌ها یا
• تعداد ساعات کارکرد در یک سرعت خاص
که بیرینگ تحمل می‌کند قبل از این که اولین نشانه خستگی (پوسته شدن Flaking/Spalling) بر روی یکی از رینگ‌ها یا اجزای غلتنده ایجاد شود.
تجربه عملی نشان می‌دهد که دو بیرینگ ظاهراً مشابه تحت شرایط کارکرد یکسان عمرهای متفاوتی دارند. بنابراین به تعریف دقیق‌تری از عمر برای محاسبه ابعاد بیرینگ نیاز است. تمام اطلاعات موجود در رابطه با ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی بر اساس (عمر L10) می‌باشد که 90% از یک گروه بزرگ از بیرینگ‌های مشابه، به آن می‌رسند و یا از آن فراتر می‌روند.
انواع دیگر عمر بیرینگ نیز تعریف می‌شوند، نظیر عمر سرویس (Service Life)، که بیانگر عمر واقعی بیرینگ در شرایط کارکرد واقعی، قبل از خرابی بیرینگ است. توجه شود که عمر هر بیرینگ را فقط می‌توان از نظر آماری پیش‌بینی کرد. محاسبات فقط عمر یک گروه از بیرینگ‌ها را بر اساس درجة قابلیت اطمینان خاص نظیر 90%، نشان می‌دهند. همچنین خرابی در حین کارکرد واقعی معمولاً به علت خستگی نبوده و دلایل دیگری نظیر آلودگی، سایش، عدم همراستایی و خوردگی عامل خرابی می‌باشند. در بعضی موارد نیز قفسه، روانکار یا آب‌بند قبل از اجزای دیگر بیرینگ خراب می‌شوند.
در مواردی از عمر مشخصه (Specification Life) نیز استفاده می‌شود. این عمر توسط یک سازمان، بر اساس بار و سرعت فرضی تعیین شده توسط همان سازمان محاسبه می‌شود که عموماً عمر L10 موردنیازی (Requisite L10) است که بر اساس تجربیات به دست آمده از کاربردهای مشابه تعیین می‌شود.