:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار های استاتیکی وارده بر بیرینگ

 

بار های استاتیکی وارده بر بیرینگ

 

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی C0 در موارد زیر در محاسبه به کار می‌رود:
• دوران در سرعت‌های کم (n<10r/min)
• حرکات نوسانی آرام
بیرینگ ساکن ولی تحت بار برای مدت طولانی
همچنین محاسبه ضریب اطمینان برای بارهایی که در زمان کوتاه عمل می‌کنند نظیر شوک‌ها و بارهای حداکثر، در بیرینگ‌های در حال دوران (تحت تنش دینامیکی) یا بیرینگ‌های ساکن اهمیت زیادی دارد.
ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی مطابق با استاندارد ISO 76:1987 معادل با تنش سطحی در مرکز جزء غلتنده/ سطح غلتش تحت بیشترین بار، به شرح زیر می‌باشد:
- 4600 Mpa برای بلبیرینگ‌های خودتنظیم،
- 4200 Mpa برای بلبیرینگ‌های دیگر،
- 4000 Mpa برای کلیه رولربیرینگ‌ها.
این تنش باعث تغییر شکل دائمی به اندازه تقریبی 0.0001 قطر جزء غلتنده بر روی آن جزء یا سطح غلتش می‌شود. برای بیرینگ‌های شعاعی، بار شعاعی خالص و برای بیرینگ‌های کف‌گرد، بار محوری خالص که در مرکز عمل می‌کند، در نظر گرفته می‌شود.
بارهای استاتیکی وارده بر بیرینگ با محاسبه ضریب اطمینان استاتیکی، که در زیر تعریف شده است، بررسی می‌شوند.
 S0=Co/Po
که در آن:
Co=  ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی، kN
Po=  بار معادل استاتیکی وارده بر بیرینگ، kN
 S0= ضریب اطمینان استاتیکی
در محاسبات بار استاتیکی معادل بیرینگ باید حداکثر بار وارده در نظر گرفته شود. اطلاعات بیشتر در رابطه با مقادیر ضریب اطمینان و محاسبه آن در بخش «تعیین ابعاد بیرینگ با استفاده از ظرفیت حمل بار استاتیکی بیرینگ»  آورده شده است.