:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل دینامیکی وارده بر بیرینگ

 

بار معادل دینامیکی وارده بر بیرینگ

اگر بار F محاسبه شده در بخش قبل از نظر مقدار و جهت ثابت بوده و برای بیرینگ‌های شعاعی، شعاعی خالص و برای بیرینگ‌های کف‌گرد، محوری خالص و مرکزی باشد، با در نظر گرفتن بار مستقیماً در محاسبات عمر وارد می‌شود.
در موارد دیگر لازم است که بار معادل دینامیکی وارده بر بیرینگ محاسبه شود. این بار بنا به تعریف نیروی فرضی می‌باشد که از نظر مقدار و جهت ثابت بوده و جهت آن برای بیرینگ‌های شعاعی، شعاعی و برای بیرینگ‌های کف‌گرد، محوری و مرکزی می‌باشد و تأثیر آن بر عمر بیرینگ معادل تأثیر بارهای واقعی بر بیرینگ می‌باشد (شکل زیر).
بیرینگ‌های شعاعی غالباً تحت بار شعاعی و محوری همزمان می‌باشند. اگر بار معادل از نظر مقدار و جهت ثابت باشد بار معادل دینامیکی بیرینگ، P، از رابطة عمومی زیر به دست می‌آید:
P=XFr+YFa
که در آن:
p= بار معادل دینامیکی وارده بر بیرینگ، kN
Fr=  بار واقعی شعاعی، kN
Fa= بار واقعی محوری، kN
X=  ضریب بار شعاعی بیرینگ
Y= ضریب بار محوری بیرینگ
در بلبیرینگ‌های یک ردیفه شعاعی بار محوری در صورتی بر بار معادل دینامیکی بیرینگ P تأثیر دارد که نسبت Fa/Fr  از ضریب حدی معین e بزرگ‌تر باشد. برای بیرینگ‌های دو ردیفه حتی بار محوری کم نیز تأثیرگذار است.

 
معادلة عمومی مشابهی برای رولربیرینگ‌های کروی کف‌گرد که توانایی حمل بار محوری و شعاعی را دارند، صادق می‌باشد. برای بیرینگ‌های کف‌گرد که فقط بار محوری خالص را تحمل می‌کنند ماند بلبیرینگ کف‌گرد، رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد، به شرطی که بار مرکزی باشد رابطة بالا به معادله زیر ساده می‌شود:
p=Fa
تمام اطلاعات و ضرایب موردنیاز برای محاسبه بار معادل دینامیکی وارده بر بیرینگ در بخش مربوط به هر نوع بیرینگ آورده شده است.
 

بیرینگ تحت بار متغیر
در کاربردهای زیادی مقدار بار متغیر می‌باشد. در این شرایط باید از فرمول برای شرایط کارکرد متغیر در محاسبات عمر استفاده کرد.


بار متوسط در محدوده کارکرد
در هر محدوده کارکرد شرایط ممکن است با شرایط طبیعی کمی متفاوت باشد. با فرض این که شرایط کارکرد نظیر سرعت و جهت بار تقریباً ثابت بوده و مقدار بار به طور پیوسته بین یک مقدار حداقلFMIN   و یک مقدار حداکثر  Fmax تغییر کند (نمودار زیر)، بار متوسط را می‌توان از معادله زیر محاسبه کرد:
 Fm=FMIN+2Fmax/3 
بار دورانی
اگر مطابق نمودار 14 بار وارده بر بیرینگ از یک بار F1 ، که از نظر مقدار و جهت ثابت می‌ماند (وزن شفت)، و یک بار متحرک F2  (بار ناشی از عدم بالانس اجزای متحرک) که مقدار آن ثابت است، تشکیل شده باشد، بار متوسط را می‌توان از رابطه زیر محاسبه نمود:
 Fm=fm(F1+F2)
مقادیر ضریب  Fm ازنمودار 15 به دست می‌آید.

نمودار 14

 

نمودار 15