:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

P=F                      اگر Fa/Fr≤e        
P=0.46Fr+YF          اگر Fa/Fr>e      
ضريب e وy به رابطه بستگي داشته كه در آن f0 ضريب محاسباتي ( جداول بيرينگ ها )، Fa مولفه محوري  بار و C0 ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي مي باشد. جدول1، جدول2، جدول3
همچنين اين ضرايب به لقي داخلي شعاعي نيز بستگي دارند. جدول4

(جدول 1)


 

 

(جدول 2)

 

 

(جدول 3)

 

(جدول 4)

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید