:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

P=F                      اگر Fa/Fr≤e        
P=0.46Fr+YF          اگر Fa/Fr>e      
ضريب e وy به رابطه بستگي داشته كه در آن f0 ضريب محاسباتي ( جداول بيرينگ ها )، Fa مولفه محوري  بار و C0 ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي مي باشد. جدول1، جدول2، جدول3
همچنين اين ضرايب به لقي داخلي شعاعي نيز بستگي دارند. جدول4

(جدول 1)


 

 

(جدول 2)

 

 

(جدول 3)

 

(جدول 4)