:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي رولر بيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد ،از رابطه  زيربه دست  مي آيد .
 P=Fa