تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي رولر بيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد ،از رابطه  زيربه دست  مي آيد .
 P=Fa