:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بيرينگ CARB فقط مي تواند  بار شعاعي  را تحمل  كند لذا  بار معادل  ديناميكي  از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P =Fr