تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بيرينگ CARB فقط مي تواند  بار شعاعي  را تحمل  كند لذا  بار معادل  ديناميكي  از رابطه  زير به دست مي آيد .
 P =Fr