:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل  ديناميكي  براي  بيرينگي كه تحت  بار ديناميكي است ،‌از رابطه  زير به دست مي آيد .
 اگر Fa/Fr≤e                  P=Fr+Y1Fa   
اگر Fa/Fr>e             P=0.67Fr+Y2Fa    
 مقادير ضرايب محاسباتي e ،‌Y1 و Y2 در جداول بيرينگ ها آورده شده اند