:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي رولربيرينگ‌هاي مخروطي تحت بار ديناميكي، بار معادل ديناميكي از روابط زير به دست مي‌آيد.
اگر Fa/Fr≤e                                                P=Fr
اگر Fa/Fr>e                                     P=0.4Fr+YFa
مقادير ضرايب محاسباتي e و Y بيرينگ آورده شده‌اند.