:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بيرينگ‌هاي شناور بار معادل ديناميكي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
P=Fr
در شرايطي كه هر دو رينگ بيرينگ داراي لبه باشند و بيرينگ براي ثابت كردن شفت از يك يا دو جهت استفاده شود، بار معادل ديناميكي بيرينگ از روابط زير محاسبه مي‌شود.
اگرFa/Fr≤0.15                              P=Fr
اگر Fa/Fr≥0.15             P=0.92Fr+0.4Fa
 رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه تحت بار محوري فقط در شرايطي كه تحت بار شعاعي نيز باشند و نسبت Fa/Fr از 0.25 بيشتر نباشد، كاركرد رضايت‌بخش دارند.