:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بيرينگ‌هاي شناور بار معاد ل ديناميكي از رابطه زير به دست مي‌آيد
P=Fr
در شرايطي كه هر دو رينگ بيرينگ داراي لبه باشند و بيرينگ براي ثابت كردن شفت در يك يا دو جهت استفاده شود، بار معادل ديناميكي بيرينگ  از روابط زير محاسبه مي‌شود.
اگر Fa/Fr≤e                               p=Fr
اگرFa/Fr>e                          p=0.92 Fr+YFa كه در آن
E= مقدار حدي
=0.2 براي بيرينگ‌هاي سري 18
=0.3 براي بيرينگ‌هاي سري‌هاي 22 ، 23 ، 28 ،29 و 30
Y= ضريب بار محوري
=0.6 براي بيرينگ‌هاي سري 18
=0.4 براي بيرينگ‌هاي سري هاي  22 ، 23 ، 28 ،29 و 30
رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي بدون قفسه تحت بار محوري فقط در شرايطي كه تحت بار شعاعي باشند و نسبت Fa/Fr از 0.5 بيشتر نباشد، عملكرد رضايت‌بخش دارند.