:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

 

براي بيرينگ‌هاي شناور بار معادل ديناميكي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
P=Fr
در شرايطي كه هر دو رينگ بيرينگ داراي لبه باشند و بيرينگ براي ثابت كردن شفت از يك يا دو جهت استفاده شود، بار معادل ديناميكي بيرينگ از روابط زير محاسبه مي‌شود.
 اگرFa/Fr≤e                                  p=Fr
اگرFa/Fr>e                    p=0.92 Fr+YFa
كه در آن
E : مقدار حدي
= 0.2 براي بيرينگ‌هاي در سري‌هاي 10 ، 2 ، 3 و 4
0.3= براي بيرينگ‌هاي سري‌هاي ديگر
Y= ضريب بار محوري
=0.6 براي بيرينگ‌ها در سري‌هاي 10 ، 2 ، 3 و 4
=0.4 براي بيرينگ‌هاي سري‌هاي ديگر
رولربيرينگ‌‌هاي استوانه‌اي تحت بار محوري فقط در شرايطي كه تحت بار شعاعي نيز بوده و نسبت Fa/Fr از 0.5 بيشتر نباشد، عملكرد رضايت‌بخش دارند.