:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بلبيرينگ خود تنظيم تحت بار ديناميكي، بار معادل از روابط زير به دست مي‌آيد.
اگرFa/Fr≤e              p=Fr+Y1Fa
اگر Fa/Fr>e             p=0.65Fr+Y2Fa

مقادير ضرايبY1 ، Y2 و e بيرينگ‌ها آورده شده‌اند