:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

اگر بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس در طرف ثابت چيدمان بكار روند و بار محوري و شعاعي را تحمل كنند، بار معادل ديناميكي از رابطه‌هاي زير به دست مي‌آيد.
اگرFa/Fr≤0.95                        p=Fr+0.66Fa
اگرFa/Fr>0.95                        p=0.6Fr+1.07Fa            
  لازم به ذكر است كه بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس فقط در صورتي كه ساچمه‌ها با يك نقطه از رينگ خارجي و يك نقطه از رينگ داخلي در تماس باشند، عملكرد صحيح دارند. اين شرايط در صورتي كه  باشد، ايجاد مي‌شود.
 اگر بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس به صورت لق در نشيمنگاه نصب شود و به همراه يك بلبيرينگ شعاعي بكار رود به طوري كه به عنوان بيرينگ كف گرد عمل كند (چيدمان معمول براي اين بيرينگ‌ها) بار معادل ديناميكي در اين شرايط از رابطه زير به دست مي‌آيد.
P=1.07Fa