:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو دريفه تحت بار ديناميكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
اگرFa/Fr≤e                        p=Fr +Y1Fa
اگر Fa/Fr>e                      +Y2Fa p=XFr
مقادير x ، Y1 و Y2 بستگي به زاويه تماس بيرينگ داشته.