:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بيرينگ‌هاي تكي و جفتي به صورت پشت سر هم
اگر Fa/Fr≤1.14                                      p=Fr
اگر Fa/Fr>1.14                    p= 0.35Fr+0.57Fa
براي تعيين بار محوري Fa به بخش «تعيين بار محوري براي بيرينگ‌هاي تكي يا جفتي پشت سر هم» مراجعه كنيد.
 براي بيرينگ‌هاي جفتي به صورت پشت به پشت و جلو به جلو
اگر  Fa/Fr≤1.14                                    p=Fr
اگر Fa/Fr>1.14                   p= 0.35Fr+0.57Fa
كه در آن Fa و Fr نيروهاي وارده بر بيرينگ‌هاي جفتي مي‌باشند.