تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بلبيرينگ شيار عميق دو رديفه تحت بار ديناميكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
وقتي كه Fa/Fr≤e                 p=Fr
وقتي كه Fa/Fr<e           p=0.56Fr+YFa
ضرايب e و Y به رابطه Fa/Co  و fo بستگي دارند، كه در آن Fo ظريب محاسباتي مي‌باشد. Fa مؤلفه محوري بار و Co ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي است.
 همچنين ضرايب فوق به ميزان لقي داخلي بيرينگ نيز بستگي دارد. براي بيرينگ‌ها با لقي‌ شعاهي نرمال كه با انطباقات توصيه شده. (جدول زير)