:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بلبيرينگ شيار عميق دو رديفه تحت بار ديناميكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
وقتي كه Fa/Fr≤e                 p=Fr
وقتي كه Fa/Fr<e           p=0.56Fr+YFa
ضرايب e و Y به رابطه Fa/Co  و fo بستگي دارند، كه در آن Fo ظريب محاسباتي مي‌باشد. Fa مؤلفه محوري بار و Co ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي است.
 همچنين ضرايب فوق به ميزان لقي داخلي بيرينگ نيز بستگي دارد. براي بيرينگ‌ها با لقي‌ شعاهي نرمال كه با انطباقات توصيه شده. (جدول زير)