:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بلبيرينگ شيار عميق با شيار جازني تحت بار ديناميكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
P= Fr + Fa
به شرطي كه Fa/Fr≤0.6  و P≤0.5Co  باشد.
 اگر  Fa <0.6Fr باشد، بلبيرينگ شيار عميق با شيار جازني ساچمه مناسب نبوده و بلبيرينگ بدون شيار بايد بكار برده شود.